Nieuwsflits 4

Gepubliceerd
3 april 2024

Bijstelling klimaatdoelen

Wat is er nieuw, hoe zat het ook al weer, en wat betekent dat voor mij en mijn VvE? U leest het hier!

Klimaatdoelen (2022)

Voortgang klimaatdoelen:
o In 2030 moet Nederland 55% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990.
o Het streven is zelfs 60% vermindering.
Bron: Rijksoverheid

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Dat is een aanzienlijke bijstelling ten opzichte van eerdere doelstellingen:

Parijs-akkoord (2016)

Globaal:
▪ minder dan 2°C opwarming in 2100.
▪ einde maken aan stijging van de uitstoot van broeikasgassen.

Voor Nederland:
▪ CO2 neutraal (gasloos) in 2050.
▪ 49% minder uitstoot broeikasgassen in 2030 t.o.v. 1990.

Wilt u dat ook? Horen wat het belang van globale, nationale en regionale afspraken bij verduurzaming in uw VvE is? Zien hoe die zich verhouden tot maatregelen die u kunt nemen? Leren hoe u met onduidelijkheid (hierover) in uw VvE kunt omgaan? Over toekomstige onzekerheden en de effecten van verduurzaming daarop? Hoe u (alsnog) tot draagvlak komt?
Meld u dan voor de cursusserie VvE’s met Energie, dan verneemt u (ook) over de recentste ontwikkelingen.
Het mooiste: die beginnen binnenkort al, zodat u meteen weet wat te doen!
Info en aanmelden voor VvE’s uit Maastricht (start 3 september)
Info en aanmelden voor VvE’s uit de Heuvellandgemeentes (start 10 oktober)

Wet Natuurbescherming: maatregelen

Photo by Moritz Lüdtke on Unsplash

Voorkom dat het u en uw VvE overkomt: vertraging bij verduurzamingsmaatregelen door overtreding van de Wet Natuurbescherming. Hoe u dat doet: lees het hier!

Eerst: een reminder, want, hoe zat het ook weer met die wet? Lees het hier na.

Het uitvoeren van de juiste onderzoeken en nemen van de juiste acties op de juiste momenten vraagt specialisten om vergunningverlening voor en uitvoering van verduurzamingsmaatregelen in uw VvE soepel te laten verlopen.

Dus, neem in het ‘goede plan’ van uw VvE de bijbehorende tijdlijnen mee. Hier vindt u jaarkalenders voor enkele soorten, en ziet hoe voorzieningen (zoals het zgn. ‘natuurvrij’ maken van bouwdelen) compenserende maatregelen (denk aan alternatieve nest-, roest- danwel broedplekken) combineren. Hieruit blijkt ook dat een tijdig begin vooral veel gedoe later bespaart.

Een recente vraag uit onze adviespraktijk: ‘Krijg ik, als ik voorzie in nestkasten, vrijstelling bij de vergunningaanvraag van mijn verduurzamingsmaatregel?
Antwoord: doel is kwetsbare plant-, diersoorten en gebieden te beschermen. Als er kans op verstoring is, dit blijkt uit een ecologische quickscan, moet uit een aanvullend ecologisch onderzoek blijken welke soorten en/of wat voor soort gebied het betreft, en welke voorziening en compenserende maatregel wanneer getroffen moeten worden.

Gevonden: geld….energieke VvE’s over infomiddag

Deelnemers aan de informatiebijeenkomst ‘Leningen en Subsidies’ aan het woord. Lees hier hoe het was.

De VvE-balie Energiek Heuvelland en VvE-energiebalie Maastricht organiseren bijeenkomsten, cursussen en adviesgesprekken op maat.

Zoals meest recente infobijeenkomst, begin maart, samen met subsidieverlener RVO en financier Warmtefonds.

Deelnemers delen hun ervaringen.

Zoals de VvE die de gelegenheid gebruikte om te netwerken: “wij raakten […] in gesprek […] om verder te praten over onze concrete vragen en ons suggesties te doen voor een goede energieadviseur”.

Of de VvE, over de kwaliteit van onze sprekers: “uitstekend verzorgde informatiebijeenkomst” .

Het verslag leest u hier.

Ook deelnemen aan de informatiebijeenkomsten?

Info+aanmelden voor ‘Heuvellandse’ VvE’s voor ‘Transitievisie Warmte’ (23 mei)

Energieke VvE-leden over VvE-Café

De VvE-balie Energiek Heuvelland en VvE-energiebalie Maastricht organiseren VvE-Café’s, het meest recente eind januari. Deelnemers delen hun ervaringen: “Ik heb uit de bijeenkomst geleerd dat een Peer2Peer doelgroep ondersteuning […] veel effectiever is op de middellange en lange termijn.” “ik leerde uit de bijeenkomst dat één ingreep niet aanslaat […] bij het vormen van een Duurzaam MeerJaren Onderhouds Plan.”.

Ook deelnemen aan het volgende VvE-Café?

Aanmelden voor VvE’s uit de Heuvellandgemeentes (20 juni)
Aanmelden voor VvE’s uit Maastricht (25 juni)

Op verzoek

Commissie duurzaam

Tijdens ons VvE Café van 23 november ’23 kregen wij een verzoek: er blijkt een behoefte te zijn bij commissies duurzaam in VvE’s om ervaringen uit te wisselen met elkaar. En: we zegden dat toe te faciliteren. Dat kan op allerlei manieren. Graag willen wij dat sámen met de geïnteresseerden vormgeven. Interesse in deze uitwisseling van kennis en ervaring? Lees meer…

‘Optoppen en meer’

Optoppen, Aanplanken, Inbreiden/Splitsen/Herbestemmen…..een trend in VvE-land?
Wat betekent dit? Meer voordeuren en (woon)ruimtes? En hoe dan? Wat zijn de mogelijkheden, en combinaties met verduurzaming? Hoe zit het met baten en lasten, en verdeling daarvan?
Heeft u interesse? Interessant voor uw VvE en mede-VvE-leden? Meld u en uw VvE dan hier!?!
Bij voldoende respons wijden we hieraan een themabijeenkomst.

1e-lijns hulp

Afbeelding van Brett Jordan op Unsplash

Uw VvE wil verduurzamen, u heeft specifieke vragen en zoekt expertise?
U loopt bij de verduurzaming van uw gebouw ergens tegenaan en u heeft hierover vragen?

LVmE helpt u bij beantwoording, deelt ervaring en wijst u in de juiste richting. Meld u aan:

Nieuwe cursusseries VvE’s met Energie

Deelnemers aan de meest recente cursus delen hun ervaringen: “Dit heeft me wel de ogen geopend voor de mogelijkheden die er zijn […]. Ik zou andere VvE’s […] ook zeker willen aanraden ook een keer de cursus te volgen.”

Een interview met deelnemers René, Sebastiaan en Christel over de meest recente cursusserie VvE’s met Energie. Lees het hele interview…

Ook deelnemen aan de cursus VvE’s met Energie?

Dat kan binnenkort al, via de VvE-balie Energiek Heuvelland en VvE-energiebalie Maastricht.

Aanmelden voor VvE’s uit Maastricht (start 3 september)
Aanmelden voor VvE’s uit de Heuvellandgemeentes (start 8 oktober)

Cursussen, thema-avonden en netwerkbijeenkomsten voor VvE’s in Maastricht en Heuvelland

In de komende maanden gaat er weer volop gepresenteerd, gediscussieerd, getipt en geleerd, kennis gemaakt en geadviseerd door, aan en met energieke leden van VvE’s in Maastricht en Heuvelland.

Wilt u weten wat er voor U in 2024 op het programma staat? Kijk op:

Agenda

VvE energiebalie Maastricht

Wist u dat u ook met het team van Limburgse VvE’s met energie een afspraak kunt maken om op weg te worden geholpen met de verduurzaming in uw VvE? Kijk voor meer informatie en ook voor andere activiteiten op www.lvme.nl/events/

VvE-balie Energiek Heuvelland


Training, advies en begeleiding van VvE’s in energietransitie

Deze nieuwsflits verschijnt zes keer per jaar. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld en/of deelnam aan een activiteit van de balies. Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, stuur dan een email naar info@LVmE.nl. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via dit formulier.

Niets uit deze uitgave of de hieraan gelinkte artikelen en pagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Aan de inhoud van gegevens in deze nieuwsbrief en hieraan gelinkte artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.