Cursus Maastricht – start 10-10-2023

Op deze pagina delen wij het cursusmateriaal en het ‘huiswerk’ met de cursisten van de cursusserie Limburgse VvE’s met Energie die start op 10 oktober 2023. We vullen deze pagina steeds na iedere cursusdeel aan. Dus scroll naar beneden voor de nieuwste updates!

Locatie: Klimaathuis Maastricht, President Rooseveltlaan 217, 6224 CP Maastricht

Cursustijden: de cursusreeks wordt gegeven op 3 middagen, steeds van 14:00-16:30, met uitloop tot maximaal 17:00. Inloop vanaf 13:45.

1e middag – 10 oktober

Voorbereiding

We beginnen de eerste keer met een kennismakingsronde en laten je VvE-pand op een foto zien. Handig als je, voor zover mogelijk, de volgende gegevens van het pand dan kunt toelichten:

 • Bouwjaar en het aantal woningen;
 • Eventueel collectief energieverbruik (kWh en m3 per jaar);
 • Het meerjarenonderhoudsplan van je vereniging (als je dat hebt);
 • De maatregelen die je vereniging eventueel al getroffen heeft om energie te besparen;
 • Betrokkenheid bewoners en hun opkomst bij de Algemene Leden Vergadering.

Terugkoppeling

Na een inleiding over het proces van verduurzamen in een VvE (‘het pad’), een voorstelrondje, het ‘waarom’ en wat dit betekent voor VvE’s landden we bij de trias energetica.

De trias energetica stelt een logische volgorde voor: immers energie die je niet nodig hebt hoef je ook niet op te wekken! Daarom:

 1. beperk de energievraag
 2. wek zoveel mogelijk van de energie die je nodig hebt op
 3. als je dan nog energie nodig hebt: minimaliseer die hoeveelheid op een slimme manier en koop die zo groen mogelijk in.

Vervolgens hebben we met een energiebril naar VvE gebouwen gekeken:

 • Breng de huidige stand van zaken omtrent energie in kaart: hoe staat het gebouw er voor?
 • Wat stroomt door het gebouw heen: inkomende en uitgaande energie,
 • Hoe kunnen we zorgen dat dat minder wordt? Denk daarbij out of the box, en betrek daarbij de wensen en klachten van de bewoners.

Wat we hier graag willen onderstrepen – en de komende 2 avonden ook aandacht aan zullen besteden – is integraliteit. Kijk naar het héle gebouw, zodat je een goede basis hebt voor verduurzamingsmaatregelen die je met kleine of grote stappen dichterbij die stip op de horizon brengen, maar in ieder geval op zodanige wijze dat je daar achteraf geen spijt van krijgt!

Wij willen jullie danken voor jullie niet alleen enthousiaste maar vooral ook actieve deelname, bijdrage!

Naar aanleiding van het voorstelrondje en jullie vragen:

Hieronder zijn de dia’s en het ‘huiswerk’ te downloaden.

Dia’s 10 oktober

2e middag – 24 Oktober

Huiswerk

Neem het ‘Aan de slag’ – document door en beantwoord zoveel mogelijk de vragen. Dit is een werkdocument voor jullie project: gedurende de aanloop van het project heb je antwoord nodig op deze vragen. Ga ermee aan de slag 🙂

Terugkoppeling

Tijdens de tweede cursusmiddag hebben we ingezoomd op:

 1. De voordelen van een VvE bij verduurzamen
  • De nadelen kennen we goed, maar goed om je ook bewust te zijn van de voordelen die je samen kunt benutten.
 2. De juridische aspecten
  • We hebben uitleg gegeven over de juridische rangorde.
  • Er zijn veel dia’s langsgekomen met wet en regelgeving die op jullie van toepassing is/kan zijn. En een aantal wetten/regelingen in de ontwerp/voorstelfase die mogelijk in de nabije toekomst zullen gelden. Weet wat er speelt en wees voorbereid (met name op de notificatieregeling).
  • Zoek op in je splitsingsakte of en naar welk modelreglement het verwijst!
  • Daarnaast is een voorbeeld uitgewerkt over hoe de rechter die juridische rangorde toepast. In het geval van conflict, gedoe is het altijd goed om een bewuste keuze te maken tussen een juridisch/mediation traject en blik op een duurzame toekomst en werken aan draagvlak om daar te komen.
 3. Het proces, het creëren en verbreden van draagvlak
  • We hebben verder handen en voeten gegeven aan ‘het pad’ naar de stip op de horizon.
Het pad

De dia’s over de start, hoe krijg je ze mee, het pad zijn ter toelichting op de eerste fase: ideeën delen. De dia’s over gezamenlijke start en verloop beschrijven de onderwerpen voor de bewonersbijeenkomst aan het eind van deze eerste fase.

Daarna kwamen dia’s over het verbreden van het draagvlak: dat heeft vooral betrekking op de 2e fase: op de hoogte houden.

Doel hierbij is om niet een plan te maken voor de VvE, maar van de VvE. Door iedereen de gelegenheid te geven input te geven aan het plan, creëer je een gezamenlijk eigenaarschap bij de leden, waardoor zij ook steeds meer urgentie gaan voelen bij de uitvoering ervan. Zo komt het plan, waarover in de ALV wordt besloten, niet als een verrassing, maar weten ze wat erin staat en hebben ze er sturing aan kunnen geven.

De stip op de horizon is in de loop van deze fases verscheidene keren verschoven, tot hij op de plek komt, waar de mede-eigenaren hem ook zo zien en erachter staan.

 1. De financiën, en de vraag hoe we de verduurzaming gaan betalen
  • We bekeken de mogelijke bronnen van waaruit de verduurzaming gefinancierd kan worden: sparen, extra bijdrage, lenen, subsidies…
  • Termen als Total Cost of Ownership (Wellicht kan dat duurdere zonnepaneel langer mee dan de goedkopere versie of heeft het minder onderhoud nodig, waardoor het over de totale gebruikstijd, totale opbrengsten minus totale kosten met elkaar vergelijkend, toch goedkoper blijkt de duurdere variant aan te schaffen.), terugverdientijd (over korte en lange termijn bekeken) zijn besproken.
  • We zijn ingegaan op de leningen van bijvoorbeeld het warmtefonds, en de verschillende subsidies voor de VvE’s en die voor de verhuurders in de VvE’s. Deze laatste subsidies zijn belangrijk om ook de verhuurders te interesseren voor de verduurzaming: hen wordt gevraagd te investeren in verduurzaming, maar de huurder krijgt de baten (lagere energierekening, meer comfort, ect). Huurverhoging is mogelijk, maar in beperkte mate.
  • Aan de volgende dia’s (vanaf dia 128) zijn we niet toegekomen. In deze dia’s leggen we uit hoe je vervolgens kunt gaan rekenen aan je verduurzamingsplannen. Neem de dia’s door, en vragen over de dia’s bespreken we graag de volgende keer.
  • Er is een voorbeeld uitgewerkt van hoe je slim gepland onderhoud (in dit geval vervanging van de kozijnen en glas) naar voren kunt schuiven, waarmee je andere onderhoudskosten kunt vermijden (schilderwerk kozijnen) en tegelijk veel energie bespaart. Door deze maatregelen te financieren met bijvoorbeeld een VvE energiebespaarlening en subsidie aan te vragen, kwam er in het geval van deze VvE een interessante business case uit.
  • Bottom line: zorg dat je een totaal beeld hebt van de (mogelijk) te nemen maatregelen en ga verstandig en slim puzzelen met het MJOP (vergeet natuurlijk niet het onderhoud die op de verduurzamingsmaatregelen van toepassing zijn mee te nemen), de investeringen, de besparingen/ opbrengsten, de subsidie en leningsmogelijkheden.

Dia’s 24 oktober

3e middag – 7 November

Huiswerk

Werk verder met het ‘aan de slag document’.

Denk na – samen met de andere cursisten van uw VvE – over de volgende vragen:

 • wat is de ambitie/stip op de horizon van de VvE?
 • waar staat de VvE nu?
  • in welke fase op de “Inhoud” en
  • in welke fase op de “Relatie/ besluitvormings-/draagvlak” kant?
  • 0 meting voor gebouw/ energie gebruik/ huishoudboekje/ proces?
 • hoe zou je de volgende stappen aan beide zijden van ‘het pad’ willen vormgeven in jouw VvE?
 • beschrijf de eerst komende stappen die je wilt gaan zetten op beide kanten?
 • wat is daarvoor nodig?

Terugkoppeling

De laatste cursusdag zit er weer op! Een intensieve middag, waar alle losse eindjes bij elkaar kwamen.

We zijn begonnen met de Transitievisie Warmte Maastricht; Davy Pieters, beleidsmedewerker duurzaamheid van de gemeente Maastricht gaf hierop een toelichting. Meest recente versie kunt u in detail nalezen op deze pagina op de website van de gemeente te bekijken. En, als toegift, ging Davy in op de samenhang met andere beleidsplannen, specifiek de Energietransitie Maastricht, en de (aankomende) Buurt uitvoeringsplannen.

Vervolgens hebben we jullie een kijkje gegeven in onze toekomstige energievoorziening. We zullen het zodanig moeten inrichten dat we onze energievraag zoveel als mogelijk kunnen afstemmen op het aanbod van onze natuurlijke energiebronnen.

Na de pauze hebben we jullie weer aan het werk gezet: aan de hand van “het pad” hebben jullie de stand van zaken en de komende stappen van de jullie VvE’s besproken. Hieronder de uitkomst van jullie VvE(s):

VvE Koepelstraat

Volgende stappen aan de kant van de inhoud:

En aan de kant van de relatie, draagvlak:

 • Start van de commissie duurzaam – en voer sámen met de commissieleden bovenstaande punten uit.
VvE Hoefboomgaard

Volgende stappen aan de kant van de inhoud:

U bent al goed aan het werk met het verbreden van draagvlak.

VvE Koning Clovisstraat

Volgende stappen aan de kant van de inhoud:

 • Welke delen van het gebouw behoren tot beschermd stadsgezicht? Ga naar https://www.ruimtelijkeplannen.nl/home , vul adres in, en kies het rechtsgeldig bestemmingsplan.
 • Onderzoek van het dak: voldoende isolatie? Kunnen er nu zonnepanelen op, of dient de dakbedekking eerst vernieuwd te worden? https://centraalregistertechniek.nl/ – gebruik de zoek-/filterfunctie voor het vinden van het juiste vakbedrijf

En aan de kant van de relatie, draagvlak:

Nabrander

Als nabrander zou ik het volgende nog met jullie willen delen. Waarom kijken we in de cursus vanuit al die verschillende perspectieven naar verduurzaming? In jullie VvE’s dien je samen te besluiten over welke maatregelen jullie gaan nemen. En, zoveel hoofden zoveel zinnen: iedereen kan een andere motivatie hebben om al dan niet te verduurzamen, ziet andere voordelen en andere bezwaren. De een doet het omdat het moet (zo is afgesproken), de ander omdat het kan, een derde omdat hij bespaart en een vierde vanwege de tocht, een vijfde heeft interesse in een upgrade van het gebouw, een zesde in een grotere en beter toegankelijke buitenruimte, nummer 7 heeft last van lawaai, 8 doet het om een betere wereld aan zijn kleinkinderen achter te laten en 9 vindt het gewoon leuk om samen met zijn buren aan een project te werken… Iedereen heeft zijn eigen motivatie om zich in te zetten voor energiebesparing en verduurzaming van jullie pand. De kunst is om bij ieder lid zijn persoonlijke motivatie aan te spreken en te activeren.

Dia’s 7 november

Wij wensen jullie heel veel succes in jullie projecten! Mochten jullie nog vragen hebben of ondersteuning nodig hebben, neem contact met ons op, dan plannen we een afspraak in: arno@lvme.nl, rianne@lvme.nl.

Onderling ervaringen uitwisselen?

Contactgegevens?

Tijdesn cursus deden we het voorstel tot delen van contactgegevens (email adressen), opdat u onderling ervaringen uit kunt wisselen.
Handigst voor u (& voor ons, vanwege AVG): meld u aan via site LVmE,
bijvoorbeeld voor deze cursus, en vink bijbehorende optie
aan (optie 4 = Ik verzoek LVmE mij in contact te brengen met andere deelnemers aan deze activiteit en LVmE mag daarvoor mijn gegevens gebruiken), als u dat nog niet deed.

VvE-café – 23 November

Komende 23 november, van 19:00 tot 21:00, houden we alweer ons 3e VvE-café. Wilt u hierbij zijn? Deelname is gratis, voor aanmelding en details over deze bijeenkomst, zie respectievelijk hier https://lvme.nl/event/vve-cafe/ en hieronder.

Tijdens de eerste 2 VvE-cafés hebben leden van enkele VvE’s bijzonder interessante, heldere en enthousiaste presentaties gehouden over de loop, de aanpak en de resultaten van hun VvE projecten. Deze presentaties werden heel erg goed ontvangen, er kwamen veel vragen vanuit de zaal en er was heel veel interactie.

Hiermee hebben deze presentatoren de lat hoog gelegd voor de heren Weijenberg en Maguire die tijdens het komende VvE-café het in hun VvE doorlopen/lopende proces zullen toelichten. Leerzaam en inspirerend wordt het in ieder geval!

Vervolgens zullen we u vragen over welke thema’s u verder met elkaar ‘in het VvE Café’ wil spreken. Aan de hand van deze wensen en de grootte van de groep organiseren we dat u met elkaar doorpraat over deze onderwerpen. Ons doel hierbij is: ervaringen uitwisselen, elkaar tips geven, leren van elkaar en met elkaar in contact treden.