Nieuwsflits 3

Gepubliceerd 20 februari 2024

Salderingsregeling

Hoe zat het ook al weer? In het kort: via de Elektriciteitswet 1998 en Wet belastingen op milieugrondslag werd geregeld dat kleinverbruikers geleverde (zonne)stroom weg mochten strepen tegen afgenomen stroom, in datzelfde kalenderjaar. Die subsidie kennen we nu als de salderingsregeling.

Photo by Nuno Marques on Unsplash

In die ruim 20 jaar is deze succesvol want veelvuldig benut gebleken. De laatste jaren staat houdbaarheid ter discussie, ondermeer vanwege uitwerking in de elektriciteitsmarkt, (toekomstige) betaalbaarheid en impact op (verdere) verduurzaming. In de politiek, waar al enige tijd over uitfaseren wordt gesproken, zijn de meningen verdeeld, met name over het hoe. De 2e kamer stemde begin ‘23 met kleine meerderheid voor uitfaseren. En onlangs was er goed nieuws voor eigenaars van zonnepanelen: op 13 februari werd het wetsvoorstel ‘Afbouw salderingsregeling kleinverbruikers’ door de 1e kamer weggestemd.

Ook bij veel VvE’s in energietransitie worden regeling en zonnepanelen in 1 adem genoemd, en (ook) hier polariseert (het) de verdeling van baten en lasten. Zo stimuleert de regeling appartementseigenaren om gemeenschappelijke delen/daken te benutten, wat medewerking van de VvE vereist. Salderen kan gemeenschappelijk en individueel, wat bij beperkt (gemeenschappelijk) dakoppervlak om keuzes vraagt die het behalen van een gekwalificeerde meerderheid uitdagend maken. Extra drempels bij de uitdagingen die verduurzaming opleveren, merken we. 

Wat ons opvalt: met het ‘goede plan’ zijn VvE’s beter gewapend tegen onzekerheid. En: in VvE’s die (hiermee) al verder zijn speelt dit nauwelijks, die weten zich minder afhankelijk van en beter beschermd tegen externe factoren. Wilt u dat ook? Horen wat het belang van zonnepanelen en effect van (afbouw van) regeling bij verduurzaming in uw VvE is? Zien hoe zonnepanelen zich (dan) verhouden tot andere maatregelen? Leren hoe u met onduidelijkheid (hierover) in uw VvE kunt omgaan? Over toekomstige onzekerheden en de effecten van verduurzaming daarop? Hoe u (alsnog) tot draagvlak komt?

Meld u dan voor de cursusserie VvE’s met Energie, dan verneemt u (ook) over de recentste ontwikkelingen. Het mooiste: die begint binnenkort al, zodat u meteen weet wat te doen!

Info en aanmelden voor VvE’s uit de Heuvellandgemeentes (start 21 maart)
Info en aanmelden voor VvE’s uit Maastricht (start 3 september)

Aandeel in VvE-reservefonds

Binnenkort krijgt u de bekende blauwe brief in de bus, mogelijk, en kunt u uw belastingaangifte 2023 gaan doen.
Let hierbij op een verandering die u, als lid van een Vereniging van Eigenaars (hierna: VvE), een fiscaal meevallertje kan opleveren.
Tot en met vorig belastingjaar (2022) werd het aandeel in een VvE-reservefonds (volgens de Wet rechtsherstel box 3 en de Overbruggingswet box 3, met betrekking tot de Wet inkomstenbelasting 2001), namelijk aangemerkt als ‘overige bezittingen‘).
Hierdoor gold het hoogste forfaitair rendementspercentage voor alle reserves van de VvE –ook het (onbestemde) resultaat van het voorafgaande boekjaar- onder welke naam dan ook. Vaak was dat hoger dan het daadwerkelijke rendement op deze reserves want vergelijkbaar met bijvoorbeeld banktegoeden.

In het Belastingplan 2024 is geregeld dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 uw aandeel in het reservefonds van een VvE tot de vermogenscategorie ‘banktegoeden’ behoort. Dat is gunstig(er).
Heet van de naald is dat Belastingdienst hiervoor onlangs het fictieve rendementspercentage over 2023 vaststelde (op 0,92%, fors lager dan de 6,17% op andere bezittingen).

Afbeelding van Belastingdienst
TL;DR

Wijs bij uw belastingaangifte over 2023 uw aandeel in de reserves van uw VvE toe aan de juiste vermogenscategorie; dat levert u mogelijk een meevallertje op.

Spaart uw VvE wel voldoende?

Een groot deel van de VvE’s in de regio Amsterdam voldoet niet aan wettelijke spaarnorm van een half procent van de herbouwwaarde tenzij er een gedegen onderhoudsplan is. Lees hier het artikel van at5.

Hoe hoog is die wettelijke spaarnorm? Lees het hier: Hoeveel geld moeten vve’s reserveren voor groot onderhoud? | Rijksoverheid.nl

Afbeelding van Mathieu Stern op Unsplash

Informatie zoekt deelnemers met energie

Photo by Giulia May on Unsplash

De VvE-balie Energiek Heuvelland en VvE-energiebalie Maastricht organiseren bijeenkomsten, gratis voor (leden en belanghebbenden van) VvE’s uit betreffende gemeentes.

Ook deelnemen aan de informatiebijeenkomsten?
Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE)

De wijzigingen in de SVVE vanaf 2024 hingen al enige tijd in de lucht. Begin deze maand publiceerde Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de wijzigingen en aangepaste voorwaarden op haar site.
De belangrijkste wijzigingen:

  • subsidie voor meerdere duurzaamheidsonderzoeken en -adviezen
  • subsidie voor basislaadinfrastructuur
  • bonussubsidie voor bio-based isolatiematerialen
  • versoepelen van minimale isolatie-eisen voor de verduurzaming van monumenten.

Interesse, en op zoek naar verdere details?
Kom naar de infobijeenkomst: Info+aanmelden voor VvE’s voor ‘Subsidies en Leningen’ (7 maart)!
En: kijk op Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) (rvo.nl). Onze tip: hier vindt u ook de contactdetails voor een gratis oriënterend gesprek met RVO.

Bent u verhuurder? Kijk ook eens op: Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) (rvo.nl).

1e-lijns hulp

Afbeelding van Brett Jordan op Unsplash

Uw VvE wil verduurzamen, u heeft specifieke vragen en zoekt expertise?
U loopt bij de verduurzaming van uw gebouw ergens tegenaan en u heeft hierover vragen?

LVmE helpt u bij beantwoording, deelt ervaring en wijst u in de juiste richting. Meld u aan:

Enquête ‘Optoppen en meer’

Optoppen, Aanplanken, Inbreiden/Splitsen/Herbestemmen…..een trend in VvE-land?
Wat betekent dit? Meer voordeuren en (woon)ruimtes? En hoe dan? Wat zijn de mogelijkheden, en combinaties met verduurzaming? Hoe zit het met baten en lasten, en verdeling daarvan?
Heeft u interesse? Interessant voor uw VvE en mede-VvE-leden? Meld u en uw VvE dan hier!?!
Bij voldoende respons wijden we hieraan een themabijeenkomst.

Energieke VvE-leden over VvE-Café

“Ik heb er veel van opgestoken zowel inhoudelijk, alsook hoe […] dit organiseren samen met de VvE’s en de aangesloten gemeenten.”

De VvE-balie Energiek Heuvelland en VvE-energiebalie Maastricht organiseren bijeenkomsten, cursussen en adviesgesprekken op maat.

En VvE-Café’s, het meest recente eind januari.

Deelnemers aan het woord: “Ik heb uit de bijeenkomst geleerd dat een […] veel effectiever is op de middellange en lange termijn.” “ik leerde uit de bijeenkomst dat één ingreep niet aanslaat […] bij het vormen van een Duurzaam MeerJaren Onderhouds Plan.”.

Ook deelnemen aan het volgende VvE-Café?

Oproep commissie duurzaam

Tijdens ons VvE Café van 23 november ’23 kregen wij een verzoek: er blijkt een behoefte te zijn bij commissies duurzaam in VvE’s om ervaringen uit te wisselen met elkaar. En: we zegden dat toe te faciliteren. Dat kan op allerlei manieren. Graag willen wij dat sámen met de geïnteresseerden vormgeven. Interesse in deze uitwisseling van kennis en ervaring? Lees meer…

Cursussen, thema-avonden en netwerkbijeenkomsten voor VvE’s in Maastricht en Heuvelland

In de komende maanden gaat er weer volop gepresenteerd, gediscussieerd, getipt en geleerd, kennis gemaakt en geadviseerd door, aan en met energieke leden van VvE’s in Maastricht en Heuvelland.

Wilt u weten wat er voor U in 2024 op het programma staat? Kijk op:

Agenda

VvE energiebalie Maastricht

Wist u dat u ook met het team van Limburgse VvE’s met energie een afspraak kunt maken om op weg te worden geholpen met de verduurzaming in uw VvE? Kijk voor meer informatie en ook voor andere activiteiten op www.lvme.nl/events/

VvE-balie Energiek Heuvelland


Training, advies en begeleiding van VvE’s in energietransitie

Deze nieuwsflits verschijnt zes keer per jaar. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld. Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, stuur dan een email naar info@LVmE.nl. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via dit formulier.

Niets uit deze uitgave of de hieraan gelinkte artikelen en pagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Aan de inhoud van gegevens in deze nieuwsbrief en hieraan gelinkte artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.