Cursus Maastricht – start 01-03-2023

Op deze pagina delen wij het cursusmateriaal en het ‘huiswerk’ met de cursisten van de cursus Limburgse VvE’s met Energie die start op 1 maart 2023. We vullen deze pagina steeds na iedere cursusavond aan. Dus scroll naar beneden voor de nieuwste updates!

Locatie: Klimaathuis Maastricht, President Rooseveltlaan 217, 6224 CP Maastricht

Cursustijden: de cursusreeks wordt gegeven op 3 avonden, steeds van 19:00-21:30. Inloop vanaf 18:45.

1e Avond – 1 maart

Voorbereiding

We beginnen de eerste keer met een kennismakingsronde en laten je VvE-pand op een foto zien. Handig als je, voor zover mogelijk, de volgende gegevens van het pand dan kunt toelichten:

 • Bouwjaar en het aantal woningen;
 • Eventueel collectief energieverbruik (kWh en m3 per jaar);
 • Het meerjarenonderhoudsplan van je vereniging (als je dat hebt);
 • De maatregelen die je vereniging eventueel al getroffen heeft om energie te besparen;
 • Betrokkenheid bewoners en hun opkomst bij de Algemene Leden vergadering.

Terugkoppeling

Na een inleiding over het proces van verduurzamen in een VvE (‘het pad’), een voorstelrondje, het ‘waarom’ en wat dit betekent voor VvE’s landden we bij de trias energetica.

De trias energetica stelt een logische volgorde voor: immers energie die je niet nodig hebt hoef je ook niet op te wekken! Daarom:

 1. beperk de energievraag
 2. wek zoveel mogelijk van de energie die je nodig hebt op
 3. als je dan nog energie nodig hebt: minimaliseer die hoeveelheid op een slimme manier en koop die zo groen mogelijk in.

Vervolgens hebben we met een energiebril naar VvE gebouwen gekeken:

 • Breng de huidige stand van zaken omtrent energie in kaart: hoe staat het gebouw er voor?
 • Wat stroomt door het gebouw heen: inkomende en uitgaande energie,
 • Hoe kunnen we zorgen dat dat minder wordt? Denk daarbij out of the box, en betrek daarbij de wensen en klachten van de bewoners.

Wat we hier graag willen onderstrepen – en de komende 2 avonden ook aandacht aan zullen besteden – is integraliteit. Kijk naar het héle gebouw, zodat je een goede basis hebt voor verduurzamingsmaatregelen die je met kleine of grote stappen dichterbij die stip op de horizon brengen, maar in ieder geval op zodanige wijze dat je daar achteraf geen spijt van krijgt!

Wij willen jullie danken voor jullie niet alleen enthousiaste maar vooral ook actieve deelname, bijdrage! Jullie hebben plannen werk te maken van de verduurzaming van jullie gebouw en hebben aangegeven ook graag met elkaar in contact te kunnen blijven en de mailadressen te delen met de groep. Dat faciliteren we natuurlijk graag. In dat kader: overweeg ook deel te nemen aan ons ‘VvE Café’ op 22 juni 19:00. Dat heeft hetzelfde doel: in contact komen met andere VvE’s, ervaringen delen en elkaar helpen met tips.

Naar aanleiding van het voorstelrondje en jullie vragen:

Hieronder zijn de dia’s en het ‘huiswerk’ te downloaden.

Dia’s 1 maart

Huiswerk

Neem het ‘Aan de slag’ – document door en beantwoord zoveel mogelijk de vragen. Dit is een werkdocument voor jullie project: gedurende de aanloop van het project heb je antwoord nodig op deze vragen. Ga ermee aan de slag 🙂

2e Avond – 15 maart

Terugkoppeling

Tijdens de tweede cursusavond hebben we ingezoomd op:

 1. De voordelen van een VvE bij verduurzamen
  • De nadelen kennen we goed, maar goed om je ook bewust te zijn van de voordelen die je samen kunt benutten.
 2. De juridische aspecten
  • We hebben uitleg gegeven over de juridische rangorde.
  • Er zijn veel dia’s langsgekomen met wet en regelgeving die op jullie van toepassing is/kan zijn. En een aantal wetten/regelingen in de ontwerp/voorstelfase die mogelijk in de nabije toekomst zullen gelden. Weet wat er speelt en wees voorbereid (met name op de notificatieregeling).
  • Zoek op in je splitsingsakte of en naar welk modelreglement het verwijst!
  • Daarnaast is een voorbeeld uitgewerkt over hoe de rechter die juridische rangorde toepast. In het geval van conflict, gedoe is het altijd goed om een bewuste keuze te maken tussen een juridisch/mediation traject en blik op een duurzame toekomst en werken aan draagvlak om daar te komen.
 3. Het proces, het creëren en verbreden van draagvlak
  • We hebben verder handen en voeten gegeven aan ‘het pad’ naar de stip op de horizon.
Het pad

De dia’s over de start, hoe krijg je ze mee, het pad zijn ter toelichting op de eerste fase: ideeën delen. De dia’s over gezamenlijke start en verloop beschrijven de onderwerpen voor de bewonersbijeenkomst aan het eind van deze eerste fase.

Daarna kwamen dia’s over het verbreden van het draagvlak: dat heeft vooral betrekking op de 2e fase: op de hoogte houden.

Doel hierbij is om niet een plan te maken voor de VvE, maar van de VvE. Door iedereen de gelegenheid te geven input te geven aan het plan, creëer je een gezamenlijk eigenaarschap bij de leden, waardoor zij ook steeds meer urgentie gaan voelen bij de uitvoering ervan. Zo komt het plan, waarover in de ALV wordt besloten, niet als een verrassing, maar weten ze wat erin staat en hebben ze er sturing aan kunnen geven.

De stip op de horizon is in de loop van deze fases verscheidene keren verschoven, tot hij op de plek komt, waar de mede-eigenaren hem ook zo zien en erachter staan.

 1. De financiën, en de vraag hoe we de verduurzaming gaan betalen
  • Er is een voorbeeld uitgewerkt van hoe je slim gepland onderhoud (in dit geval vervanging van de kozijnen en glas) naar voren kunt schuiven, waarmee je andere onderhoudskosten kunt vermijden (schilderwerk kozijnen) en tegelijk veel energie bespaart. Door deze maatregelen te financieren met bijvoorbeeld een VvE energiebespaarlening en subsidie aan te vragen, kwam er in het geval van deze VvE een interessante business case uit.
  • Bottom line: zorg dat je een totaal beeld hebt van de (mogelijk) te nemen maatregelen en ga verstandig en slim puzzelen met het MJOP (vergeet natuurlijk niet het onderhoud die op de verduurzamingsmaatregelen van toepassing zijn mee te nemen), de investeringen, de besparingen/ opbrengsten, de subsidie en leningsmogelijkheden.

Dia’s 15 maart

Vragen tijdens cursusavond 2 en antwoorden

1. Wat behoort bij gewoon onderhoud en wat bij verduurzaming?​

 • Bij gewoon onderhoud gaat het om vervanging door hetzelfde.​
 • Bij verduurzaming gaat het om verbetering. 

Bijvoorbeeld: pand heeft nu enkel glas dat aan vervanging toe is. Vervanging met enkel of HR++ glas?​

“Mag het”: is een juridische vraag. De vraag is dan: is een gekwalificeerde of volstrekte meerderheid nodig? Bij verbetering of vernieuwing heb je een gekwalificeerde meerderheid nodig.​

Aanbevelingen: ​

 • “De rechter kijkt over je schouder mee”; acteer daar naar;​
 • Bespreek en bepaal al het extra met de VvE, met voldoende draagvlak;​
 • Zorg dat MJOP op orde is/komt, zodat voldoende gespaard wordt.

Bronnen:

https://www.vvebelang.nl/kennisbank/energie/juridische-zaken/

https://www.thuisindevve.nl/category/overleg#besluitvorming​

2. Waarop wordt de herbouwwaarde gebaseerd (i.v.m. opstalverzekering, verplicht sparen)​

bron: VvE Belang

3. Hoe lang moet je als VvE de notulen van de ALV’s bewaren?​

De bewaartermijn van notulen en besluitenlijsten ligt niet wettelijk vast. Daarom kun je het beste aanhouden dat je notulen en dergelijke in elk geval bewaart ‘zolang ze van belang kunnen zijn’. Dit is eigenlijk tot de opheffing van de VvE (splitsing).

Bron: jurist VvE Belang

4. Moet men fysiek aanwezig zijn om te mogen stemmen of mag dat ook via bijv. teams?​

Bron: VvE Belang

Er komt een nieuwe permanente wet die digitaal vergaderen voor o.a. VvE’s mogelijk gaat maken. Wanneer die van kracht wordt is nog niet bekend​. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/07/wetsvoorstel-volledig-digitale-algemene-vergadering-wordt-mogelijk

5. Is accountantscontrole noodzakelijk/verplicht voor VvE’s?

Nee:​

 • Na elk boekjaar wordt de jaarrekening (balans, de exploitatierekening en de toelichting) opgesteld, samen met het jaarverslag. Dat doet het bestuur, dat dus ook verantwoordelijk is voor een juiste weergave van de cijfers. ​
 • De kascommissie controleert of alle cijfers kloppen.​
  • Verplichting van kascommissie is opgenomen in modelreglement. ​
  • Kascommissie is niet verplicht als er een raad van commissarissen is of als een accountant is benoemd voor de controle ​
  • Voor kleine VvE’s vaak overbodig als de eigenaars het eens zijn met de jaarstukken​

Bron: https://www.vvebelang.nl/kennisbank/algemeen/kascommissie/

6. Er is afgesproken en vastgelegd in de notulen dat er een eigen bijdrage wordt gevraagd voor werkzaamheden (er is geen mjop en 80% is voor). Wat als er een nieuwe eigenaar komt? Blijft die regeling van kracht of moet er opnieuw gestemd worden?​

 • De regels:​

Niet reserveren in reservefonds

De eigenaren kunnen besluiten om geen geld in een reservefonds te storten, maar moeten wel geld voor groot onderhoud reserveren. Dit kan alleen in 1 van deze situaties:​

 • minimaal 80% van de eigenaren gaat hiermee akkoord in een vve-besluit. De individuele eigenaren moeten de kosten voor onderhoud dan direct kunnen betalen wanneer onderhoud nodig is;​
 • de bank heeft een bankgarantie afgegeven aan de vve.​
  Dit betekent dat de individuele eigenaar het geldbedrag al op de (spaar)rekening bij de bank heeft staan. Of dat het een bestaand krediet is. De bank zal het geldbedrag vervolgens op een aparte rekening houden. Dit is een rekening waar de individuele eigenaar niet bij kan. Op deze manier is het zeker dat de bankgarantie ook daadwerkelijk aan de vve kan worden betaald. Bijvoorbeeld als de vve hier bij de bank om vraagt, vanwege uit te voeren groot onderhoud.​

Bron: Hoeveel geld moeten vve’s reserveren voor groot onderhoud? | Rijksoverheid.nl

 • Aanvullend:
  • De VvE heeft een verantwoordelijkheid om achterstallig onderhoud te voorkómen en op te lossen. ​
  • De gemeente kan bij achterstallig onderhoud van een appartementencomplex gebruikmaken van bestuursdwang.​
  • bron: www.appartementeneigenaar.nl.​
 • Ons advies:
  • Wij raden deze aanpak ten zeerste af. Niet alleen goed onderhoud, maar ook sparen voor onderhoud komt ten goede aan de waarde van het gebouw, ieders appartement. Goed preventief onderhoud voorkomt correctief onderhoud en eventuele nevenschade.​
  • Tijdens de cursusdag werd aangegeven dat de herbouwwaarde ‘te hoog’ bevonden wordt om de bijdrage op te baseren. Het is zeer verstandig om een MJOP te laten opstellen. Dat geeft een gefundeerde basis voor het vaststellen van de bijdrage aan reserveringen voor onderhoud. ​

8. In hoeverre mag je lenen uit de reserves?​

 • Voor betalingen uit het reservefonds bestaan regels, beschreven in de splitsingsakte (soms) en in de modelreglementen.​
 • Grote verschillen tussen de modelreglementen op dit punt -> sla het reglement er op na.​
 • In ieder geval wordt in de modelreglementen besproken dat het mogelijk is onder voorwaarden (bijvoorbeeld volmacht/goedkeuring ALV) ​

Bron: https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/betalingen-uit-reservefonds-vve/

Aanbeveling: zorg dat je een sluitende business case hebt voor de verduurzaming, gebaseerd op een volledig (groen) MJOP. ​

 • Zorg ervoor dat er voor alle posten die in het MJOP zijn opgenomen, op het juiste moment voldoende geld beschikbaar is.​
 • Lenen uit de reserve om een zich binnen beperkte tijd ‘terugverdienende’ verduurzamingsmaatregel te treffen, kan een onderdeel zijn van deze business case.​

Huiswerk

Werk verder met het ‘aan de slag document’.

Denk na – samen met de andere cursisten van uw VvE – over de volgende vragen:

 • wat is de ambitie/stip op de horizon van de VvE?
 • waar staat de VvE nu?
  • in welke fase op de “Inhoud” en
  • in welke fase op de “Relatie/ besluitvormings-/draagvlak” kant?
  • 0 meting voor gebouw/ energie gebruik/ huishoudboekje/ proces?
 • hoe zou je de volgende stappen aan beide zijden van ‘het pad’ willen vormgeven in jouw VvE?
 • beschrijf de eerst komende stappen die je wilt gaan zetten op beide kanten?
 • wat is daarvoor nodig?

3e avond – 30 maart

Terugkoppeling

De avond is gestart met een presentatie door Peter Rompelberg, gemeente Maastricht, over de Transitie Visie Warmte. Vervolgens heeft Lysianne jullie meegenomen in het onderwerp: de energiemix van de toekomst. We hebben de avond afgesloten met een synthese van het geleerde – toegepast op jullie casussen.

Remember: iedere persoon is anders en heeft andere motivaties, ervaringen, klachten, wensen die hem of haar helpen of belemmeren mee te doen aan de verduurzamingsplannen. Om draagvlak te verkrijgen is het belangrijk om die te kennen, hier goed inzicht in te hebben, en dat als input te gebruiken voor het plan dat uitgewerkt wordt. Werk – bijvoorbeeld op basis van het aan-de-slag document – aan een integraal plan, met eventueel perspectief naar de toekomst toe. Beperkte plannen hebben zo hun beperkingen (verdeling van de lusten en de lasten?). Probeer het plan niet alleen op het gebied van technische maatregelen en financien goed te laten passen op de wensen en mogelijkheden van de leden, maar ook qua communicatie. Denk aan urgentie/verleiding.

Wij wensen jullie véél succes op weg naar jullie stippen op de horizon. Mochten jullie daar ondersteuning bij kunnen gebruiken, weet ons te vinden.

We zouden het erg waarderen als jullie dit evaluatieformulier zouden willen invullen. Daar leren wij van.

Dia’s 29 maart